Studia Doktoranckie na WPiK

Zasady oceny śródokresowej w szkołach doktorskich UAM

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UAM na rok akademicki 2021/2022 w dyscyplinach:

Uniwersytet Jutra – Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich

 

Program studiów doktoranckich

Ramowy program studiów doktoranckich na WPiK UAM od roku akademickiego 2020-2021 (rok III i IV)

Ramowy program studiów doktoranckich na WPiK UAM 2019/2020 (dla roku II i III)
Ramowy program studiów doktoranckich na WPiK UAM 2019/2020 (dla roku  IV)

Wykłady ogólnouniwersyteckie
Oferta AMU-PIE
Oferta dydaktyczna Pracowni Pytań Granicznych
Program MOST dla doktorantów

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe na rok akademicki 2020/2021

  1. Nieparametryczne techniki statystyczne w naukach społecznych (dr Paweł Kleka, 15 godz., 2 ECTS, semestr letni, zajęcia fakultatywne dla roku III i IV)

Oferta zajęć z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe na rok akademicki 2020/2021

      1. Współczesne kierunki badań w psychologii i kognitywistyce – 2021 (21 godz., 2 ECTS; obligatoryjny dla roku III; fakultatywny dla roku IV)

Oferta zajęć rozwijających umiejętności zawodowe na rok akademicki 2019/2020 (dotyczy doktorantów  roku II i III)

  1. Academic writing (rok III)
  2. Narzędzia do krytycznej analizy literatury empirycznej (rok II i III)
  3. Wielozmiennowe techniki analizy danych (rok II)

Stypendia i inne świadczenia

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego na WPiK UAM w roku akademickim 2020/2021

Kryteria przyznawania stypendium projakościowego na WPiK UAM w roku akademickim 2020/2021

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego na WPiK UAM w roku akademickim 2019/2020

Kryteria przyznawania stypendium projakościowego na WPiK UAM w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego w UAM
Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Stypendium dla najlepszych doktorantów
Świadczenia pomocy socjalnej
Ubezpieczenie zdrowotne

Przewody doktorskie na WPiK UAM

Warunki przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich na WPiK UAM
Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Uchwała Rady IP w sprawie zasad prowadzenia i zaliczania seminariów doktoranckich

Skip to content